Subpagina icoon vereniging FINAL

KWVL Nieuws

Oud Loosdrechtsedijk weer open voor verkeer

Geplaatst op 14-02-2018  -  Categorie: Algemeen

De werk­zaam­he­den aan de Oud-Loos­d­recht­sedijk tus­sen de ro­ton­des zijn voor on­be­paal­de tijd op­ge­schort. Re­cent was na te­gen­slag be­slo­ten het werk in tweeën te knip­pen: een deel dit voor­jaar, de rest in de herfst. Maan­dag kwam een nieu­we kink in de ka­bel. Uit de jong­ste schat­tin­gen bleek dat de kos­ten voor aan­vul­lend werk bo­ven een wet­te­lij­ke grens zou­den uit­ko­men. Daar­door zou het werk op­nieuw moe­ten wor­den aan­be­steed. Wet­hou­der Reijn: „Dan zou­den we het roer he­le­maal kwijt zijn. Dus heb­ben we be­slo­ten het werk tot na­der or­der op te schor­ten. Dat is be­ter dan nu on­der druk van stoom en ko­kend wa­ter ver­der­gaan.”

Wat aan dat be­sluit ook bij­droeg, is dat bij wa­ter­be­drijf Vi­tens het den­ken is voort­ge­schre­den. In de dijk moet on­der meer een nieuw he­mel­wa­ter­ri­ool wor­den aan­ge­legd. Graaf­werk daar­voor zou over een af­stand van 600 me­ter de hoofd­wa­ter­lei­ding kun­nen ver­nie­len. Daar­om zou Vi­tens een stuk van die lei­ding ver­nieu­wen. Nu over­weegt het wa­ter­be­drijf dat in één keer te doen over een gro­te­re af­stand. Reijn: „Die hoofd­trans­port­lei­ding loopt van Loos­d­recht he­le­maal naar Ab­cou­de.”

Over het werk aan de Oud-Loos­d­recht­sedijk moet nu op­nieuw wor­den ge­praat met de re­gio en de pro­vin­cie, want ge­meen­te, re­gio en pro­vin­cie moe­ten zor­gen dat ze el­kaar met werk­zaam­he­den niet in de wie­len rij­den. Ook moet weer wor­den on­der­han­deld met aan­ne­mer KWS.

De ge­meen­te werkt aan een 'fei­ten­re­laas'. Dat moet la­ten zien hoe het met het werk aan de dijk zo mis heeft kun­nen gaan. Vol­gens Reijn is een van de pun­ten dat werd ge­dacht dat er een ge­wo­ne wa­ter­lei­ding lag, niet een hoofd­trans­port­lei­ding.

Bron: Gooi & Eemlander, 15 februari 2018

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook